Audits

Slim ondernemen op basis van correcte cijfers

Als goede ondernemer zie je kansen en benut je deze. Hierbij zijn de cijfers van je bedrijf een belangrijke steunpilaar.  De attestering van het getrouw beeld van de jaarrekening van de onderneming of de non-profit organisatie is de hoofdtaak van een bedrijfsrevisor.  

Onze controle-opdrachten voeren we uit als commissaris overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De rol van de commissaris gaat verder dan enkel de wettelijke controleopdracht: we voeren ook een beoordeling uit van de bedrijfs- en frauderisico's en de interne beheersingsprocedures binnen het bedrijf en we adviseren de ondernemer bij belangrijke stappen zoals overnames, herstructureringen, nieuwe activiteiten,....

Due diligence opdrachten

Bij bedrijfsovernames gebeurt er een due diligence onderzoek of een boekenonderzoek. Tijdens dit onderzoek brengen we de risico's van het overnamedoelwit in kaart, op vlak van boekhouding, fiscaliteit en sociaal recht.  Zo krijgt de overnemer een juist beeld van de activiteiten, risico's en mogelijkheden van de over te nemen onderneming.  Tevens adviseren wij de overnemer bij het opstellen van de Asset of Share Purchase Agreement, de structurering en fiscale gevolgen van de overname en de onderhandelingen over de overnameprijs.  

Waardebepalingen van ondernemingen

Je wil de waarde van je onderneming of van de aandelen van je vennootschap kennen omdat je de onderneming wenst over te dragen aan de volgende generatie, een minderheidsaandeelhouder wil uitkopen, intern wil herstructureren, je aandelen wil verkopen aan derden, etc.  Wij adviseren de ondernemer over de waarde van de onderneming en de waarde van de aandelen, rekening houdende met de toekomstperspectieven, mogelijke optimaliseringen, onderscheid tussen vastgoed en exploitatie,.....

Eens de waarde is gekend, kan je deze verder optimaliseren. Je hebt tenslotte inzicht verworven in de elementen die de waarde beïnvloeden. Zo kan je de haalbaarheid van een verkoop en de fiscale gevolgen van een overdracht goed inschatten.

Wettelijke opdrachten

De wettelijke opdrachten zijn specifiek voor bedrijfsrevisoren en accountants als wij.

Sta je voor de herstructurering van jouw vennootschap?

Bij fusies of splitsingen brengen wij verslag uit over de bepaling van de ruilverhouding van de aandelen.  

Bij de omzetting van een vennootschap in een andere rechtsvorm, attesteren wij de balans voorgelegd aan de algemene vergadering.  

Bij inbrengen in natura brengen wij verslag uit over de waarderingsmethode die de ondernemer daarbij wil hanteren.

Wanneer jouw vennootschap ontbonden dient te worden, zorgen wij voor het controleverslag.

Bijstand op vlak van vennootschapsrecht

Het vennootschapsrecht stelt dat er zes vennootschapsvormen zijn namelijk een maatschap, cv, bv, nv, een vof en een commanditaire vennootschap. Van Herck & Co is op de hoogte van alle rechten en plichten voor elke vorm en kan je daarom professionele bijstand verlenen.

 

Contractuele opdrachten

We voeren tevens diverse contractuele opdrachten uit zoals attesteringen voor subsidiërende overheden, beperkte nazichten van jaarrekeningen voor KMO's, onderzoek en beoordeling van administratieve organisatie en interne controle, kredietwaardigheidsonderzoeken in opdracht van banken, etc.